Myoui Mina 名井南 (TWICE 6th anniversary GIF emoji)

女選手、COSPLAY圖片、女主播、女記者、女演員

Myoui Mina 名井南 (TWICE 6th anniversary GIF emoji)

Post by tt »

Myoui Mina 名井南 (TWICE 6th anniversary GIF emoji)

╭───┬────────────╮ ╭────┬───────────╮
│姓名 │名井南 / Myoui Mina │ │喜歡顏色│紫色、藍色 │
├───┼────────────┤ ├────┼───────────┤
│生日 │1997年 3月 24日 │ │興趣 │在網上找好吃的店、購物│
├───┼────────────┤ ├────┼───────────┤
│出生地│美國 德州 聖安東尼奧 │ │專長 │芭蕾 │
│家鄉 │日本 兵庫縣 神戶市 │ ├────┼───────────┤
├───┼────────────┤ │習慣 │咬指甲和嘴唇 │
│血型 │A型 │ ├────┼───────────┤
├───┼────────────┤ │喜歡的事│吃東西(喜歡小吃和零食)│
│身高 │167 公分 │ ├────┼───────────┤
├───┼────────────┤ │討厭吃的│蕎麥跟納豆 不敢吃蠶蛹 │
│公司 │JYP Entertainment │ ├────┼───────────┤
├───┼────────────┤ │穿衣風格│(最近)喜歡街頭的風格 │
│練習生│2014年 1月 2日 │ ├────┼───────────┤
│起始日│ │ │座右銘 │讓生活過的有趣點!! │
├───┼────────────┤ │ │(享受著生活) │
│團體 │TWICE │ ╰────┴───────────╯
├───┼────────────┤
│擔任 │副唱、副領舞 │
├───┼────────────┤
│外號 │企鵝、肢體井南 │
╰───┴────────────╯
Attachments
"I am pretty.gif"
"I am pretty.gif"
6.미나_나예뻐.gif (13.24 MiB) Viewed 1816 times
"I love you.gif"
"I love you.gif"
6,미나_러브유.gif (10.95 MiB) Viewed 1816 times
"NOPE.GIF"
"NOPE.GIF"
6.미나_NOPE.gif (13.73 MiB) Viewed 1816 times

Re: Myoui Mina 名井南 (TWICE 6th anniversary GIF emoji)

Post by tt »

mina mina myoui
Attachments
"really?.gif"
"really?.gif"
6.미나_진짜.gif (9.32 MiB) Viewed 1815 times
"Reject.gif"
"Reject.gif"
6.미나_별로야.gif (14.28 MiB) Viewed 1815 times